MATS Contact

Prof. Dr. Michael Block, Spokesperson
GSI Darmstadt and Helmholtz Institut Mainz
Email Michael Block
 

Prof. Dr. Daniel Rodríguez, Deputy Spokesperson
Departamento de Física Atómica Molecular y Nuclear
Universidad de Granada
Email Daniel Rodríguez
Phone: +34-958-24002

Dr. Ari Jokinen, Deputy Spokesperson
Department of Physics
University of Jyväskylä
Email Ari Jokinen
Phone: +358-14-260-2386

Dr. Frank Herfurth, technical coordinator
GSI Darmstadt
Email Frank Herfurth
Phone: +49 6159 71-1360
Fax: +49 6159 71-2901


GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Planckstr. 1 D-64291 Darmstadt Germany

URL: mats.fair-center.eu